shri suktam

श्रीसूक्‍त (shri suktam)

श्रीसूक्तम् (shri suktam) ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् । चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मऽआवह।।1।। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् । यस्या हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ।।2।। अश्वपूर्णा रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम् । श्रियं...